GRATIS VERZENDING BIJ ELKE BESTELLING

Your Cart is Empty

Your Cart is Empty

Gratis verzending

ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN GEBRUIK

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Airwatch-holland.com. Op deze website verwijzen de termen "wij", "ons", "onze" en "onze" naar Airwatch-holland.com. biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn voor u en de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Algemene Voorwaarden", "Voorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die toegankelijk zijn via een hyperlink. Deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die op de site surfen, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van deze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dient u geen toegang te verkrijgen tot de website of gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Indien deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die in de toekomst aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze gebruiksvoorwaarden. U kunt de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze voorwaarden en bepalingen bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het bekendmaken van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze webwinkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij voorzien ons van het e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.


DEEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige ten laste toe te staan deze website te gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, en u mag door het gebruik van de Dienst de wetten van uw rechtsgebied niet overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wetten op het auteursrecht).

Het mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke overtreding of schending van deze voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook, iemand de toegang tot de Diensten te ontzeggen.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen, met inbegrip van (a) overdrachten over meerdere netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten om netwerken of apparaten aan te sluiten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.
DEEL 3 - JUISTHEID, INTEGRITEIT EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbare informatie niet nauwkeurig, volledig of up-to-date is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige bron van informatie zijn voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeuriger, vollediger en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde voorafgaande informatie bevatten. Dergelijke voorafgaande informatie is door haar aard niet actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.


ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (en elk deel of inhoud ervan) op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.


ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

Wij hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel te zien zijn zo duidelijk mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren die op uw computerscherm worden weergegeven, juist zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan iedereen in een geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Alle diensten of producten die op deze site worden aangeboden, zijn ongeldig waar dit bij wet verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of andere koopwaar door u verkregen of gekocht aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of vanaf dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart en/of bestellingen met hetzelfde facturatie- en/of verzendadres worden geplaatst. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het ogenblik van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, afkomstig lijken te zijn van handelaars, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle bestellingen die via onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in uw account- en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen verwerken en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons retourbeleid.DEEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang geven tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of invloed hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot deze hulpmiddelen verstrekken op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zijn niet wettelijk aansprakelijk die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze optionele hulpmiddelen van derden.

Als u gebruik maakt van optionele hulpmiddelen die op de Site worden aangeboden, doet u dat op eigen risico en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder dergelijke hulpmiddelen door de desbetreffende externe aanbieders worden aangeboden.

In de toekomst kunnen wij nieuwe diensten en/of functies op onze Site aanbieden (met inbegrip van nieuwe hulpmiddelen en hulpbronnen). Deze nieuwe functies en diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze voorwaarden en bepalingen.


ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites te controleren of te evalueren, en wij geven geen garantie en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, websites, producten, diensten of ander materiaal dat toegankelijk is op of vanaf dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die wordt verricht in verband met dergelijke websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg dat u ze begrijpt voordat u transacties verricht. Alle klachten, claims, bezorgdheden of vragen met betrekking tot de producten van deze derden dienen aan diezelfde derden te worden gericht.


DEEL 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS

Indien u, op ons verzoek, specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of indien u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), verleent u ons het recht om, op elk moment, (1) de vertrouwelijkheid van de Opmerkingen te handhaven; (2) iemand te vergoeden voor verstrekte Opmerkingen; of (3) te reageren op Opmerkingen.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, naar eigen goeddunken inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die onwettig, beledigend, bedreigend, kwetsend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die inbreuk maakt op intellectueel eigendom of deze Algemene Voorwaarden.

U stemt ermee in om commentaren te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, smadelijk, beledigend of obsceen materiaal of computervirussen of andere kwaadaardige software zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website kunnen aantasten. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders of proberen ons te misleiden, ons

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


Wij geven geen garantie of verklaringen dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen stopzetten of de Dienst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de Dienst op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u worden geleverd, worden geleverd (tenzij anders vermeld) op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis voor gebruik zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

in geen geval zal airwatch-spain. com, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiehouders aansprakelijk zijn voor enig letsel, directe, indirecte, incidentele, straf-, speciale of gevolgschade, verlies, claim of schade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar via de Dienst, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daartoe. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.AFDELING 14 - VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Airwatch-spain te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden. com, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiehouders, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen of uw overtreding van de wet of de rechten van een derde partij.


ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, kan een dergelijke bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover de wet dit toestaat, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht scheidbaar te zijn van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden, waarbij een dergelijke scheiding de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen niet aantast.


ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze voorwaarden zijn van kracht totdat ze door u worden beëindigd. U kunt deze voorwaarden op elk moment opzeggen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat u de voorwaarden niet naleeft, of indien wij vermoeden dat u de voorwaarden niet naleeft, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn, en/of kunnen wij.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of enig ander operationeel beleid of regels die door ons op deze site of in verband met de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige communicatie, voorstellen en afspraken, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige voorgaande versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden bij de interpretatie van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zullen niet worden uitgelegd ten nadele van de partij die ze heeft opgesteld.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden, en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten die van kracht zijn te 11 allée bellevue, creil, S, 60100, Frankrijk.


SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de laatste versie van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te allen tijde raadplegen op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website na het bekendmaken van wijzigingen aan deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.


ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten worden gericht aan help@Airwatch-holland.com.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang of contact op de website via welke de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn opgenomen voor uw gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

NIEUWSBRIEF